Obrazy 2016

Stanislav Harangozó

Posolstvo, 2016, 100 x 70 cm, pastel-akryl

kontakt: +421 905 383 555