Obrazy 2014

Stanislav Harangozó

Naklonenie, 2014, 50 x 50 cm, pastel

kontakt: +421 905 383 555