Obrazy 2014

Stanislav Harangoz├│

Hruška, 2014, 70 x 50 cm, pastel akryl

kontakt: +421 905 383 555