Obrazy

Stanislav Harangoz├│

Váhy spravodlivosti, 2011, 100x70 cm, pastel
kontakt: +421 905 383 555