Obrazy

Stanislav Harangozó

Suzvuk
Suzvuk
Suzvuk, 2007, 70x50, pastel-akryl
tel.: +421 605 838 286