Obrazy 2020

Stanisalv Harangozó

Posolstvo, 2020, 57 x 75 cm, pastel

+421 905 838 286