portret � Doc. Stanislav Harangoz�, akad. mal.

� adresa: �t�rova 6, 811 02 Bratislava
� telef�n: + 421 2 52924536
� mobil: + 421 905 838 286
��e-mail: stanislav.harangozo@gmail.comDoc. Stanislav Harangoz�, akad. mal. sa narodil 19. novembra 1946 �v� Komjaticiach.
V rokoch 1967 - 73 �tudoval na Vysokej �kole v�tvarn�ch umen� �v Bratislave
u prof. D. Millyho, �prof. V. Hlo�n�ka a prof. O. Dubaya.
Do roku 1990 pedagogicky p�sobil na Vysokej �kole v�tvarn�ch umen� v Bratislave.
Od roku 1990 p�sob� na Pedagogickej fakulte Univerzity Komensk�ho v Bratislave.
Je �lenom Umeleckej besedy Slovenska a �lenom Klubu v�tvarn�ch umelcov a teoretikov.O autorovi | About the author | �ber den Autor

Realiz�cie v architekt�re

Individu�lne v�stavy

Obrazy 1

Obrazy 2


Obrazy 3


Obrazy 4


Obrazy 2013


Obrazy 2014


Obrazy 2015


Obrazy 2016


Obrazy 2017


Obrazy 2018